Jak się zgłosić?

REKRUTACJA: Prowadzimy nabór ciągły z zastrzeżeniem przyjmowania zgłoszeń na szkolenia językowe do dnia 30.06.2019 r., na szkolenia komputerowe do dnia 31.05.2019 r.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy zapoznać się z Regulaminem Projektu, wypełnić Formularz zgłoszeniowy, dołączyć wymagane załączniki (jeśli dotyczy) i dostarczyć osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną (w formie skanu dokumentacji) do Biura Projektu.

Do dalszego procesu rekrutacyjnego brane będą tylko kompletne zgłoszenia, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą wypełnienia. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata/tki do udziału w projekcie.

W czasie rekrutacji dokonana zostanie wstępna weryfikacja zgłoszeń (pod kątem poprawności i kompletności złożonych dokumentów – w przypadku braków Kandydaci/tki będą mieli/miały możliwość uzupełnienia dokumentów). Osoby spełniające kryteria wypełnią testy wiedzy z danego języka lub ICT, co pozwoli na dopasowanie poziomu zajęć do indywidualnych potrzeb uczestników. Końcowym etapem rekrutacji będzie poinformowanie uczestników o zakwalifikowaniu do konkretnej grupy szkoleniowej i przedstawienie harmonogramu zajęć.

Dodatkowy punkty w procesie rekrutacji otrzymają:

  1. osoby zamieszkujące na wsi – 2 punkty
  2. osoby niepełnosprawne – 2 punkty
  3. osoby z wykształceniem do ISCED2, tj.: wykształcenie gimnazjalne, podstawowe lub niższe niż podstawowe (bez wykształcenia) – 2 punkty
  4. osoby w wieku 50-64 lata z wykształceniem do ISCED3, tj.: wykształcenie średnie, zasadnicze zawodowe, gimnazjalne, podstawowe lub niższe niż podstawowe (bez wykształcenia)
  5. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo – 1 punkt

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decyduje pozycja na liście rankingowej. W przypadku równej liczby punktów na liście rankingowej decyduje niższy dochód na członka rodziny.

Wraz z listą osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach stworzona zostanie lista rezerwowa, która zostanie uruchomiona w przypadku rezygnacji osoby wcześniej zakwalifikowanej.

Kandydaci/tki staną się Uczestnikami/czkami projektu po podpisaniu umowy uczestnictwa oraz dostarczeniu w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów.

Kandydat/ka do udziału w projekcie może wybrać z oferty projektu jedną formę wsparcia spośród:

  1. Kurs języka angielskiego (poziom A1/B1/C1/A2/B2/C2) – 168 osób
  2. Kurs języka niemieckiego (poziom A1/B1/C1/A2/B2/C2) – 252 osoby
  3. Kurs języka francuskiego (poziom A1/B1/C1/A2/B2/C2) – 36 osób
  4. Kurs komputerowy (poziom A/B/C) – 300 osób

Rekrutacja w projekcie prowadzona będzie z zachowaniem równości szans, niedyskryminacji i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.