Dokumenty rekrutacyjne

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy, dołączyć wymagane załączniki (jeśli dotyczy) i dostarczyć osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną (w formie skanu dokumentacji) do Biura Projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie i wypełnienia Formularza zgłoszeniowego: