O projekcie

Projekt Zdobądź kwalifikacje językowe lub cyfrowe – kursy językowe i ICT dla mieszkańców województwa lubuskiego” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.03.2018 r. – 31.08.2019 r.

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU: województwo lubuskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 740 619,87 zł

DOFINANSOWANIE: 1 566 557,88 zł

CEL PROJEKTU: Nabycie kwalifikacji językowych lub cyfrowych przez minimum 90% spośród 756 osób (381 kobiet, 375 mężczyzn) w wieku 25-49 lat o niskich kwalifikacjach i 50-64 lata niezależnie od wykształcenia, zamieszkujących na terenie województwa lubuskiego, poprzez realizację kursów języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego zgodnie z ESOKJ lub ICT zgodnie z ramą DIGCOMP, zakończonych certyfikacyjnymi egzaminami zewnętrznymi na wybranym poziomie biegłości w okresie od 01.03.2018 r. do 31.12.2019 r.

PLANOWANE EFEKTY: W wyniku udziału w Projekcie co najmniej 90% osób objętych wsparciem nabędzie kwalifikacje językowe lub cyfrowe. Projekt przyczyni się do wzrostu kompetencji w obszarze języków obcych oraz ICT u osób dorosłych będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy poprzez przeszkolenie 756 osób z zakresu języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego oraz obsługi komputera na różnych poziomach biegłości. Nabyte kompetencje i uzyskane kwalifikacje potwierdzone uznawanym certyfikatem z języków obcych oraz ICT oraz związana z tym praktyczna umiejętność posługiwania się tymi kompetencjami, wpłynie korzystnie zarówno na sytuację zawodową uczestników projektu, jak i również pośrednio na gospodarkę regionu, dzięki zwiększeniu umiejętności obecnych i potencjalnych pracowników firm z województwa lubuskiego. Uczenie się dorosłych w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia szans na zatrudnienie/utrzymanie miejsca pracy, dostęp do miejsc pracy o lepszych warunkach. Projekt zmniejszy również dysproporcje w upowszechnieniu i dostępności (w szczególności na terenach wiejskich) kształcenia ustawicznego, zwłaszcza wśród osób o niskich kwalifikacjach i w wieku 50-64 lata.

OFERTA PROJEKTU:

Kandydat/ka do udziału w projekcie może wybrać z oferty projektu jedną formę wsparcia spośród:

  1. Kurs języka angielskiego (poziom A1/B1/C1/A2/B2/C2) – 168 osób
  2. Kurs języka niemieckiego (poziom A1/B1/C1/A2/B2/C2) – 252 osoby
  3. Kurs języka francuskiego (poziom A1/B1/C1/A2/B2/C2) – 36 osób
  4. Kurs komputerowy (poziom A/B/C) – 300 osób

Zajęcia językowe trwać będą 60 godzin dydaktycznych i prowadzone będą w 12-osobowych grupach. Zajęcia komputerowe trwać będą 120 godzin dydaktycznych i prowadzone będą w 10-osobowych grupach. Uczestnicy będą mieli zapewnioną elastyczność w zakresie terminów zajęć, bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców. Wszystkie zajęcia zakończą się międzynarodowym egzaminem certyfikującym.

Projekt Zdobądź kwalifikacje językowe lub cyfrowe – kursy językowe i ICT dla mieszkańców województwa lubuskiego” realizowany jest przez ”PRETENDER” Adrian Wronka w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.